Valsts dzelzceļa administrācija kā dzelzceļa nozares regulatīvā iestāde īsteno funkcijas, kas noteiktas Eiropas Savienības dzelzceļa jomas tiesību aktos:

Starptautiskie tiesību akti bīstamo kravu pārvadājumu jomā:

Bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību starptautisko dzelzceļa pārvadājumu jomā reglamentē 1999. gada 3. jūnija Protokola par grozījumiem 1980. gada 9. maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma “Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)” pielikums, bet satiksmē ar valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, — Starptautiskās dzelzceļu sadarbības organizācijas 1951. gada 1. novembra Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2. pielikums “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi”.

Šie dokumenti pamatā ir identi un nosaka, kuras preces tiek klasificētas kā bīstamās kravas, kravu iekraušanas kārtību, kravu, vagonu un cisternu marķēšanu, kravu nosūtīšanas procedūru, kravu izkraušanas kārtību. 2007. gadā SMGS 2. pielikuma noteikumi tika aktualizēti atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Tas deva iespēju Latvijai vienlaicīgi izpildīt gan Eiropas Savienības direktīvu prasības, gan nodrošināt drošu un ekonomiski izdevīgu bīstamo kravu plūsmu no un uz NVS valstīm.

RID

Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi
Skatīt vairāk

ADR

Bīstamo kravu starptautiskie pārvadājumi ar autotransportu
Skatīt vairāk