Valsts dzelzceļa administrācija veic infrastruktūras reģistrāciju un pieņem lēmumus par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras reģistrēšanu privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusā Dzelzceļa likuma 5. panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā.

No 2019. gada 16. jūnija ES tiek piemērota Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/777 (2019. gada 16. maijs) par dzelzceļa infrastruktūras kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu

Nacionālie tiesību akti nosaka, ka publiskās vai privātās dzelzceļa infrastruktūras īpašniekiem vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācija tiek veikta saskaņā ar 1998. gada 29. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība".

Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumi Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu" nosaka dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu pēc tās funkcionālās nozīmes stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā.

Ministru kabineta 2018. gada 15. maija rīkojums Nr. 215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu" nosaka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusu noteiktiem VAS "Latvijas dzelzceļš" pārvaldījumā esošiem dzelzceļa iecirkņiem.

Kontaktinformācija:  

Valērijs Stuppe

Daļas vadītājs- Direktora vietnieks
valerijs.stuppe [at] vda.gov.lv