Eiropas Savienībā dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumus, kā arī dalībvalstu kompetentās institūcijas šajā jomā pašlaik nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/782 (2021.gada 29.aprīlis) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, kura papildina un aizstāj iepriekšējo šīs jomas normatīvo aktu – Regulu (EK) Nr.1371/2007 (2007.gada 23.oktobris).

Kompetentās institūcijas dzelzceļa pasažieru tiesību jomā Latvijā

Latvijas Republikā institūciju kompetence dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar ES Regulas Nr.2021/782 prasībām ir paredzēta Dzelzceļa likuma 33.3 pantā. Saskaņā ar to:

  1. iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumos atbildīgā iestāde ir Autotransporta direkcija;
  2. starptautiskajos dzelzceļa pasažieru pārvadājumos — Valsts dzelzceļa administrācija (VDA).

Papildus šim, dzelzceļa pasažieriem ir tiesības iesniegt sūdzības arī izmantojot “alternatīvo strīdu izšķiršanas” mehānismu (ADR), kas izriet no  ES Regulas 2021/782 33.panta. Latvijā, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES, ir noteikts, ka kompetentā ADR iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Eiropas Komisija 2015.gadā ir izstrādājusi un publicējusi vadlīnijas (Komisijas paziņojums 2015/C 220/01) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, kurās ir ietverti skaidrojumi par minētās regulas prasībām un nosacījumiem:

Latvijā paredzētie pasažieru tiesību prasību izņēmumi attiecībā uz starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

Saskaņā ar ES Regulu 2021/782,  Latvija ir paredzējusi izņēmumus attiecībā uz minētās regulas piemērošanu iekšzemes un starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos. Saskaņā ar likumu “Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā”, kas pieņemts Saeimā 2023.gada 6.decembrī un stājies spēkā ar 2024.gada 3.janvāri, ir paredzēts, ka “Regulu Nr. 2021/782 nepiemēro attiecībā uz starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumiem, kas tiek veikti starp stacijām, kuras atrodas Latvijā un valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts”.

Likums “Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā”

Sūdzību iesniegšanas kārtība starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos (izriet no ES Regulas 2021/782)

Pasažierim, kas izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus Latvijas teritorijā, ir tiesības iesniegt sūdzību par starptautisko dzelzceļa pasažiera tiesību pārkāpumiem šādā kārtībā:

  1. Pirmajā posmā – pasažieris vēršas ar sūdzību pie dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vai stacijas apsaimniekotāja;
  2. Otrajā posmā – trīs mēnešu laikā pēc tam, kad pasažieris ir saņēmis informāciju par sākotnējās sūdzības noraidīšanu, var iesniegt sūdzību Valsts dzelzceļa administrācijā.
  3. Gadījumā, ja pēc sūdzības iesniegšanas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam vai stacijas apsaimniekotājam pasažieris trīs mēnešu laikā nav saņēmis atbildi, pasažierim ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts dzelzceļa administrācijā.

Divu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas VDA apstiprina tās saņemšanu. Sūdzību izskatīšanas procedūra ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, skaitot no sūdzības lietas izveidošanas dienas. Sarežģītos gadījumos VDA minēto laikposmu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā tā informē pasažieri par pagarināšanas iemesliem un paredzamo laiku, kas vajadzīgs procedūras pabeigšanai. Tikai tās lietas, kas saistītas ar tiesvedību, var izskatīt ilgāk, nekā sešus mēnešus.

Kontakti sūdzības iesniegšanai VDA: e-pārvaldība: _DEFAULT@90000696177; e-pasta adrese: pasts@vda.gov.lv.

Papildus, ikviens pasažieris var iesniegt sūdzību par šīs regulas pārkāpumu, vēršoties tieši pie PTAC saskaņā ar “strīdu alternatīvas izšķiršanas” mehānismu ES Direktīvas 2013/11/ES nozīmē (Latvijā tā ir pārņemta ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu). Šajā gadījumā spēkā ir minētajā ES direktīvā noteiktie termiņi strīdu izskatīšanai.

Kontakti sūdzības iesniegšanai PTAC interneta vietnē ir šeit: https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu Saziņai var izmantot PTAC e-pasta adresi: ptac@ptac.gov.lv.

Papildu informācija par pasažieru tiesībām Eiropas Savienības interneta vietnē:

Māris Ankalniņš

Daļas vadītājs
maris.ankalnins [at] vda.gov.lv