Valsts dzelzceļa administrācija aktīvi darbojas dažādās Eiropas komisijas darba institūcijās. Valsts dzelzceļa administrācija ir iesaistījusies Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA), Starptautiskās dzelzceļu sadarbības padomes (OSJD), ANO un citu starptautisko organizāciju darba grupu aktivitātēs.

Iestāde regulāri iesaistās Latvijas un Eiropas savienības normatīvo aktu izstrādē. Tāpat bieži nākas uzņemties funkciju veikšanu, kas tieši nav Valsts dzelzceļa administrācijas kompetencē, bet kuru veikšana ir ļoti būtiska no valsts interešu viedokļa dzelzceļa transporta nozarē. 

Valsts dzelzceļa administrācijas speciālisti darbojas dažādu starptautisku organizāciju darba grupās:

Dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbības līgums 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora Ziemeļjūra – Baltijas jūra ietvaros

2022.gada 5.decembrī ir stājies spēkā dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbības līgums 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora Ziemeļjūra – Baltijas jūra (Rail Freight Corridor 8, North Sea-Baltic, https://rfc8.eu/) ietvaros, lai pārraudzītu konkurenci dzelzceļa kravu pārvadājuma koridorā, kā arī lai reglamentētu un pilnveidotu dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbību tajā.

Sadarbības līgumu ir noslēgušas tās dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes, kuru valstu teritorijas šķērso 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors Ziemeļjūra – Baltijas jūra, proti, Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas, Čehijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes.

Sadarbība dzelzceļa tirgus uzraudzības statistikas datu apkopošanā Eiropas Savienības ietvaros

Valsts dzelzceļa administrācija pilda dalībvalstīm noteiktos pienākumus, kas izriet no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1100 (2015.gada 7.jūlijs) par dalībvalstu ziņošanas pienākumu dzelzceļa tirgus uzraudzības ietvaros, apkopojot un sniedzot Eiropas Komisijai statistikas datus par dzelzceļa tirgus uzraudzību.

Papildus, sadarbojoties ar Eiropas Dzelzceļa nozari regulējošo iestāžu asociāciju IRG-Rail, Valsts dzelzceļa administrācija apkopo no pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītāja saņemtos statistikas datus un sniedz ikgadēju dzelzceļa tirgus uzraudzības pārskatu Latvijā.

Iepriekš minētie statistikas dati ir iekļauti un publiskoti, attiecīgi, Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta direktorāta sagatavotajā Dzelzceļa tirgus uzraudzības pārskatā (RMMS) un IRG-Rail Tirgus uzraudzības ziņojumā. Minētie dokumenti ir pieejami šeit: