Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31. pantu Valsts dzelzceļa administrācija izvērtē apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi, un veic nepieciešamos šā apdraudējuma samazināšanas pasākumus.

Lai izpildītu šo funkciju 2002. gadā Latvijas – Dānijas sadarbības projekta ietvaros Dānijas inženieru-konsultāciju firma “COWI” izstrādāja Latvijas apstākļiem pielāgotu Metodiku dzelzceļa transporta sistēmas radītā riska novērtēšanai.

No 2002. līdz 2011. gadam riska novērtējums tika veikts visam Latvijas dzelzceļa tīklam. No 2012. gada līdz šim brīdim riska novērtējums dzelzceļa iecirkņiem tiek veikts atkārtoti, lai salīdzinātu riska līmeņa izmaiņas 10 gadu laika periodā.

Riska novērtējuma ietvaros tiek sagatavota dzelzceļa mezglu un posmu raksturojums, analizēta negadījumu statistika, apkopota informācija par vilcienu intensitāti, pārvadājumu veidiem, realizētajiem satiksmes drošības pasākumiem u.c.. Riska analīzes rezultātā stacijām, pieturas punktiem, pārbrauktuvēm un dzelzceļa posmiem tiek noteikts riska līmenis, norādīti galvenie risku paaugstinošie faktori un izstrādātas rekomendācijas riska līmeņa samazināšanai. Valsts dzelzceļa administrācija ar riska novērtējuma rezultātiem iepazīstina iesaistītās puses- dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, pašvaldības, reģionālās vides pārvaldes, valsts policija.

Periodiski tiek veikts arī kvantitatīvais riska novērtējums dzelzceļa bīstamo kravu pārvadājumiem. Šis bīstamības novērtējums ir saistīts ar diviem galvenajiem faktoriem – cēloņa (satiksmes negadījums, ārēja iedarbība uz kravu, kravas iekšējie procesi, u.c.) un sekām (apdraudējuma cilvēkiem un ietekmes, ko rada negadījums vai bīstams incidents materiālajām vērtībām, dzelzceļa sistēmai, u.c.).

Kontaktinformācija:

Larisa Irbīte

Vecākā eksperte
larisa.irbite [at] vda.gov.lv