Ierobežotas pieejamības informācijas noteikšana

Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm (Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa).

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta otrajā daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs. Valsts dzelzceļa administrācijā ar 2019. gada 4. marta rīkojumu Nr. 1-5.-2/4 "Par komercnoslēpuma un ierobežotas pieejamības informācijas glabāšanu" ierobežotas pieejamības statuss ir noteikts sekojošai informācijai:

Ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšana

Lai saņemtu ierobežotas pieejamības informāciju, Jums jāpaskaidro, kādēļ tā Jums tā ir vajadzīga un kā to plānojat izmantot. Ierobežotas pieejamības informāciju var pieprasīt vienīgi rakstveidā pēc sekojoša parauga:

Informācijas pieprasījuma iesniegums

Pieprasījums

Ierobežotas pieejamības informāciju var pieprasīt:

  • elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pasta adresi;
  • iesniedzot attiecīgo iesniegumu klātienē;
  • nosūtot uz pasta adresi.

Termiņš

Ja jūsu pieprasītās informācijas sagatavošanai nav nepieciešama papildus apstrāde, tad Valsts dzelzceļa administrācija Jums informāciju sniegs 15 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Atteikums un tā pamatojums

Valsts dzelzceļa administrācija var pilnībā vai daļēji atteikties Jums sniegt ierobežotas pieejamības informāciju, aizsargājot, piemēram, citas personas tiesības vai citas svarīgas intereses, tomēr šādā gadījumā Valsts dzelzceļa administrācija Jums izsniegs rakstveida lēmumu, tajā ietverot:

  • atteikuma iemeslus un motivāciju;
  • atteikuma juridisko pamatojumu- atsauci uz likumu vai citu tiesību aktu;
  • lēmuma pārsūdzēšanas procedūru un termiņu.

Kritēriji

Ik reizi, kad Valsts dzelzceļa administrācija apsver jautājumu par to, vai pieeja pieprasītajai informācijai Jums ir pilnībā atļaujama, ierobežojama vai liedzama, Valsts dzelzceļa administrācija Jūsu tiesības un intereses salīdzina ar interesēm, kuru aizsardzības labad Jūsu pieeja informācijai var tikt ierobežota vai liegta.

Tādēļ Valsts dzelzceļa administrācija izvērtē:

  • jūsu pieprasītās informācijas sabiedrisko nozīmi;
  • jūsu pieprasījumā norādītos mērķus un iemeslus;
  • kaitējumu, kas informācijas atklāšanas gadījumā varētu tikt nodarīts citas personas tiesībām vai citām svarīgām interesēm.

Agita Pavarda

Juriste
agita.pavarda [at] vda.gov.lv