Ierobežotas pieejamības informācija

Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm (Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa).

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta otrajā daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs.

Ierobežotas informācijas statuss ar direktora rīkojumu Valsts dzelzceļa administrācija ir noteikts šādai informācijai:

Kārtība, kādā pieprasa ierobežotas pieejamības informāciju

Persona ir tiesīga pieprasīt un saņemt ierobežotas pieejamības informāciju Informācijas atklātības likuma 11.panta noteiktajā kārtībā, pamatojot pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota.