Pārvadātāju licencēšana

I.

Lai Latvijas un Eiropas Savienības teritorijā sniegtu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, komercsabiedrībai nepieciešama Eiropas Savienībā derīga dzelzceļa pārvadātāja licence (turpmāk – pārvadātāja licence).

Pārvadātāja licence ir derīga visā Eiropas Savienības teritorijā.

Pārvadātāja licence ir spēkā, kamēr tās saņēmējs pilda Dzelzceļa likumā un citos dzelzceļa jomas normatīvajos aktos paredzētās saistības. Pārvadātāja licences derīgums nav ierobežots

Pārvadātāja licenci var saņemt šādiem dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem:

 1. Pasažieru pārvadājumiem;
 2. Kravu pārvadājumiem;
 3. Vilces pakalpojumiem.

Vienā licencē var tikt iekļauts viens vai vairāki  dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu veidi.

II.

Pārvadātāja licenci var saņemt Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība vai ārvalstu komercsabiedrības filiāle. Savukārt  citu Eiropas Savienības dalībvalstu licencēšanas iestāžu izsniegtas pārvadātāja licences ir derīgas arī Latvijas Republikā.

Pārvadātāja licenci Latvijas Republikā izsniedz Valsts dzelzceļa administrācija.

Valsts dzelzceļa administrācija licences derīguma termiņa laikā uzrauga pārvadātāja atbilstību licencēšanas prasībām.

III.

Lai saņemtu pārvadātāja licenci vienam vai arī visiem trim iepriekš minētajiem dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, komercsabiedrībai ir jāatbilst prasībām attiecībā uz labu reputāciju, finanšu pietiekamību, profesionālo kompetenci un savas civiltiesiskās atbildības segšanu, kas sīkāk paskaidrotas Ministru kabineta 16.08.2016. noteikumu Nr.558 “Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.558) II. sadaļā.

IV.

Pieteikumu brīvā formā pārvadātāja licences saņemšanai un tam pievienotos pavaddokumentus komercsabiedrība sagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr.558 III. sadaļā noteiktajām prasībām un iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijai.

Lai komercsabiedrībai tiktu izsniegta pārvadātāja licence, tai ir jāsamaksā valsts nodeva par licences saņemšanu saskaņā ar Ministru kabineta 11.10.2016. noteikumiem Nr.672 “Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšanu pārvadājumiem pa dzelzceļu” šādā apmērā:

 1. par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu – 15 000 EUR;
 2. par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu šaursliežu (750 mm platuma dzelzceļš) reģionālas nozīmes vai privātas lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīklā - 150 EUR;
 3. par pārvadātāja licences izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu - 150 EUR.

Pārvadātāja licence tiek noformēta, izmantojot vienotu, visā Eiropas Savienībā derīgu veidlapu saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) 2015/171. Pārvadātāja licencei pielikumā obligāti pievienojams derīgs finansiālā seguma (civiltiesiskās apdrošināšanai vai cita veida atbildības seguma) pielikums, norādot tā derīguma termiņu. Minimāli pieļaujamais finansiālā seguma apmērs ir šāds (MK noteikumu Nr.558 6.punkts):

 1. dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai - vismaz 3 000 000 EUR;
 2. dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai - vismaz 2 000 000 EUR;
 3. dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai šaursliežu (750 mm) dzelzceļa tīklā - vismaz 150 000 EUR.

V.

Valsts dzelzceļa administrācijai kā licencēšanas iestādei ir tiesības apturēt vai anulēt komercsabiedrībai izsniegto pārvadātāju licenci.

Ja pastāv nopietnas šaubas par to, vai komercsabiedrība, kura ir saņēmusi pārvadātāja licenci, atbilst licences saņemšanai noteiktajām prasībām, Valsts dzelzceļa administrācija var pārbaudīt atbilstību prasībām un pieprasīt iesniegt šo faktu apliecinošus dokumentus.

Lēmumu par pārvadātāja licences darbības apturēšanu uz laiku līdz 6 mēnešiem pieņem, ja:

 1. komercsabiedrība, kura ir saņēmusi pārvadātāja licenci, vairs neatbilst licences saņemšanai noteiktajām prasībām (MK noteikumu Nr.558 21.punkts);
 2. komercsabiedrībai tiek mainīts juridiskais statuss, jo īpaši, ja komercsabiedrība apvienojas vai tiek pārņemta, un ir apdraudēta sniedzamo dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu drošība (turpat, 22.punkts).

Lēmumu par pārvadātāja licences darbības apturēšanu uz laiku līdz 36 mēnešiem var pieņemt, ja:

 1. pārvadātājs ir pārtraucis sniegt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus un nav sniedzis tos sešus mēnešus (MK noteikumu Nr.558 24.1.apakšpunkts);
 2. pārvadātājs nav uzsācis sniegt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus sešu mēnešu laikā no pārvadātāja licences izsniegšanas dienas vai lēmumā par pārvadātāja licences izsniegšanu noteiktajā laikā (turpat, 24.2.apakšpunkts).

Lēmumu par pārvadātāja licences darbības apturēšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Minētā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

VI.

Lai atjaunotu apturētās pārvadātāja licences darbību, komercsabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pirms lēmumā par pārvadātāja licences darbības apturēšanu norādītā termiņa beigām iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu pārvadātāja licences atjaunošanai. Pieteikumam pievieno informāciju, kas apliecina, ka pārkāpumi vai iemesli, kuru dēļ licences darbība apturēta, ir novērsti.

Lēmumu par pārvadātāja licences atjaunošanu vai atteikumu atjaunot pārvadātāja licenci, Administrācija pieņem mēneša laikā pēc minētās informācijas saņemšanas.

VII.

Informācija par Latvijā izsniegtajām pārvadātāju licencēm tiek iekļauta Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras publiski pieejamā ES dalībvalstīs izsniegto pārvadātāju licenču interneta datubāzē ERADIS: https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/licences/default.aspx

Zemāk sniegta aktuālā informācija par Latvijā izsniegtajām pārvadātāju licencēm.

 Latvijā izsniegto dzelzceļa pārvadātāju licenču saraksts:

N.p.k.

Pārvadātājs

Licences Nr.

Pārvadājumu veids

1.

AS “Baltijas Ekspresis”, Reģ. Nr. 41203009997

12

Kravu

2.

AS “BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS”, Reģ. Nr. 40003444208

9

Kravu

3.

AS “Pasažieru vilciens”, Reģ. Nr. 40003567907

D10008

Pasažieru

4.

SIA “EURO RAIL CARGO”, Reģ. Nr. 42103029568

11/1

Kravu

5.

SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis”, Reģ. Nr. 40003542763

D10007

Pasažieru

6.

SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis”, Reģ. Nr. 40003542763

10

Kravu

7.

SIA “LDZ CARGO”, Reģ. Nr. 40003788421

8

Kravu

8.

SIA “LDZ CARGO”, Reģ. Nr. 40003788421

LV0120141

Pasažieru

9.

SIA “Rail Fracht”

13

Kravu

Ingus Gulbis

Daļas vadītājs
ingus.gulbis [at] vda.gov.lv