Saskaņā ar 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestāde ievieto informāciju internetā" 20. punkta 20.9. sadaļu sniedzam informāciju par Valsts dzelzceļa administrācijas nomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

Nekustamā īpašuma adrese: Blaumaņa iela 28-3, Rīga, LV-1011;

  • Kadastra numurs – 0100 927 3495;
  • Platība – 172 m2;
  • Lietošanas mērķis - Valsts dzelzceļa administrācijas funkciju un uzdevumu nodrošināšanai;
  • Iznomātājs - Saimnieciskās darbības veicējs Jurijs Ščetiņins, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. LV12056110427SIA, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 28-7,Rīga, LV-1011;
  • Nomas maksas apmērs - EUR 1200.56  (viens tūkstotis divi simti eiro un 56 centi, neieskaitot PVN) mēnesī.
  • Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2034.gada 16.aprīlim.