Saskaņā ar 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestāde ievieto informāciju internetā" 20. punkta 20.9. sadaļu sniedzam informāciju par Valsts dzelzceļa administrācijas nomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

1)  Nekustamā īpašuma adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050;

 • Kadastra numurs - 0100 910 3866;
 • Platība – 134,4 m2;
 • Lietošanas mērķis - Valsts dzelzceļa administrācijas funkciju un uzdevumu nodrošināšanai;
 • Iznomātājs - SIA „Arodcentrs”, reģ.nr. 40003923802, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 147a, Rīga, LV-1050;
 • Nomas maksas apmērs - EUR 1757.96  (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit septiņi eiro un 96 centi, ieskaitot PVN) mēnesī. Nomas maksā ir iekļauti apsaimniekošanas izdevumi;
 • Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2026.gada 31. decembrim.

2) Nekustamā īpašuma adrese: Turgeņeva iela 16, Rīga, LV-1050;

 • Kadastra numurs – 0100 041 2017;
 • Platība – 50,5m2;
 • Lietošanas mērķis - Valsts dzelzceļa administrācijas funkciju un uzdevumu nodrošināšanai;
 • Iznomātājs - SIA „ARIGOLO”, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 16, Rīga, LV-1050;
 • Nomas maksas apmērs  - EUR 916,58 (deviņi simti sešpadsmit eiro un 58 centi, ieskaitot PVN) mēnesī. Nomas maksā ir iekļauti apsaimniekošanas izdevumi;
 • Nomas līguma darbības termiņš – līdz 2026.gada 02. maijam.