Dzelzceļa likums  (31. pants) nosaka, ka Valsts dzelzceļa administrācija izstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politiku, ko apstiprina satiksmes ministrs, un rīcības programmu, kā arī jāuztur vides aizsardzības paškontroles sistēmu.

Dzelzceļa vides aizsardzības politika pirmo reizi tika izstrādāta 2002. gadā. Politikas dokuments tiek pārskatīts un aktualizēts ik pēc 3 gadiem.

Dzelzceļa vides politikas dokumenta mērķis ir noteikt nozares ilgtermiņa un īstermiņa vides aizsardzības mērķus, norādīt politikas īstenošanas līdzekļus, ko var izmantot politikas ieviešanai.

Dzelzceļa vides politika ir ieteikumu un rekomendāciju kopums, kas būtu jāņem vērā transporta un vides aizsardzības valsts pārvaldes iestādēm un dzelzceļa transporta sistēmas uzņēmumiem. Dzelzceļa vides politikas mērķi būtu iekļaujami vai vērā ņemami valsts stratēģijās, plānos un citos programmatiskajos dokumentos, kas skar vides aizsardzību vai transporta attīstību. To varētu panākt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, kā arī Valsts dzelzceļa administrācijas un citu ministrijām padoto iestāžu speciālisti, kas tiek iesaistīti šo dokumentu sagatavošanā. Gatavojot normatīvo aktu projektus, būtu jāvadās pēc šī dokumenta ieteikumiem attiecībā uz vides politikas līdzekļu sistēmas attīstību, bet katra mērķa sasniegšanai nepieciešamo pasākumu uzskaitījums būtu jāņem vērā gan gatavojot nozaru normatīvos aktus, metodiskos norādījumus, rokasgrāmatas vai rekomendācijas, gan arī izvirzot pārvadātāju licenču izsniegšanas nosacījumus. Valsts dzelzceļa administrācija nodrošina vides politikas realizāciju tajā daļā, kas attiecas uz valsts un privātajiem uzņēmumiem, sagatavojot normatīvo aktu projektus un izsniedzot licences. Papildus Valsts dzelzceļa administrācija sadarbībā ar pārējām šī plāna realizācijā iesaistītajām institūcijām un mērķa grupām var izmantot dokumentā apskatītos politikas īstenošanas līdzekļus, lai rastu optimālu risinājumu katrā konkrētajā gadījumā.

Kontaktinformācija: