Informācija par Valsts dzelzceļa administrācijas budžetu ievietota saskaņā ar 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 20.8. punktu, kuri izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10. panta 6. daļu.

Budžeta izdevumi

Ministru kabineta 2020. gada 20. oktobra rīkojums Nr. 611 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2021. gada budžeta apstiprināšanu".

Iestādes tāme

Apstiprināta 03.01.2022.

Atalgojums

 Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".

Atlīdzības noteikšanas kritēriji:

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonām (darbiniekiem) mēneša algu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Amatu saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

  • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
  • amatpersonas profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

 

Valentīna Kampāne

Daļas vadītāja
valentina.kampane [at] vda.gov.lv