Informācija par Valsts dzelzceļa administrācijas budžetu ievietota saskaņā ar 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 20.8. punktu, kuri izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10. panta 6. daļu.

Budžeta izdevumi

Ministru kabineta 2023.gada 3.oktobra rīkojums Nr.640 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2024.gada budžeta apstiprināšanu".

Ministru kabineta 2022.gada 21.septembra rīkojums Nr.628 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2023.gada budžeta apstiprināšanu".

Iestādes tāme  Apstiprināta 02.01.2024.

Iestādes tāme  Apstiprināta 02.01.2023.

Valsts dzelzceļa administrācijas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu Tāme 2023.gadam  

Atalgojums  (uz 01.09.2023.)

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

Atlīdzības noteikšanas kritēriji:

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonām (darbiniekiem) mēneša algu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.361 "Noteikumi par institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients".

Amatu saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība".

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:  (uz 23.05.2023.)

  • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
  • amatpersonas profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.