Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 5.1 panta otro daļu pārvadātājam tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai, lai tas varētu sniegt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, piešķir saskaņā ar taisnīgiem, nediskriminējošiem un pārredzamiem nosacījumiem. Pārvadātājam ir tiesības uzņemt un izlaist pasažierus jebkurā stacijā vai pieturas punktā. Šīs tiesības ietver arī piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno Dzelzceļa likuma 12.1 panta otrajā daļā minētās apkalpes vietas.

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 5.2 panta pirmo daļu iepriekš minētās tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai ir ierobežojamas pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai starp konkrētu izbraukšanas vietu un konkrētu galamērķa vietu, ja viens vai vairāki noslēgtie valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumi attiecas uz šo pašu maršrutu vai alternatīvu maršrutu un ja šo tiesību izmantošana izjauktu noslēgtā attiecīgā valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma ekonomisko līdzsvaru.

Atbilstoši 5.2 panta otrajai daļai lai noteiktu, vai noslēgtā valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma ekonomiskais līdzsvars tiktu izjaukts, Valsts dzelzceļa administrācija veic ekonomisko analīzi un savu lēmumu balsta uz kritērijiem, kuri noteikti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2018/1795 (2018. gada 20. novembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 11. pantā paredzētās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes piemērošanas procedūru un kritērijus (turpmāk – Regula 2018/1795).

Atbilstoši Regulas 2018/1795 4. panta 1. punktam pretendents (pieteikuma iesniedzējs) ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms tam, kad stājas spēkā kustības grafiks, uz kuru attiecas infrastruktūras jaudas pieprasījums, paziņo attiecīgajiem infrastruktūras pārvaldītājiem un attiecīgajām regulatīvajām iestādēm par nodomu sniegt jaunus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus. Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 30.panta 23. daļu par nodomu sniegt jaunus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Latvijā pretendents paziņo dzelzceļa nozares regulatīvajai iestādei Latvijā– Valsts dzelzceļa administrācijai.

Atbilstoši Regulas 2018/1795 4. panta 2. punktam Valsts dzelzceļa administrācija ir izstrādājusi standarta paziņojuma veidlapu, kas pretendentiem (pieteikuma iesniedzējiem) jāizmanto paziņojot par jaunu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu Valsts dzelzceļa administrācijai.

Paziņojuma veidlapa ir pieejama šeit: 

Atbilstoši Regulas 2018/1795 4. panta 3.punktam informācija par jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu plānoto sniegšanu aptver vismaz pirmos trīs darbības gadus un, ciktāl iespējams, pirmos piecus darbības gadus. Tomēr Valsts dzelzceļa administrācija pamatotos gadījumos var piekrist, ka informācija tiek sniegta par īsāku laikposmu.

Atbilstoši Regulas 2018/1795 4. panta 5.punktam visu informāciju, ko pretendents sniedzis standarta paziņojuma veidlapā, un visus papilddokumentus regulatīvajām iestādēm un infrastruktūras pārvaldītājiem nosūta elektroniski. Pretendents (pieteikuma iesniedzējs) paziņojuma veidlapu un papildus dokumentus iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijai elektroniski, nosūtot minēto informāciju uz e-pasta adresi: pasts@vda.gov.lv. Tomēr Valsts dzelzceļa administrācija pienācīgi pamatotos gadījumos var piekrist, ka dokumenti tiek iesniegti papīra formātā.

Atbilstoši Regulas 2018/1795 4. panta 6.punktam ja paziņojums nav aizpildīts pilnīgi, Valsts dzelzceļa administrācija informē pretendentu (pieteikuma iesniedzēju), ka nepilnīgi aizpildīti pieprasījumi netiks izskatīti, un dod pretendentam (pieteikuma iesniedzējam) iespēju samērīgā termiņā, kas nepārsniedz 10 darba dienas, pabeigt pieprasījuma aizpildīšanu.

Saskaņā ar Regulas 2018/1795 4. panta 4.punktu Valsts dzelzceļa administrācija pretendenta (pieteikuma iesniedzēja) iesniegto standarta paziņojuma veidlapu publicē savā tīmekļvietnē www.vda.gov.lv un bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 10 dienās pēc aizpildītas paziņojuma veidlapas saņemšanas par to paziņo:

  1. visām kompetentajām iestādēm, kas piešķīrušas sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības attiecībā uz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem attiecīgajā maršrutā vai alternatīvā maršrutā Direktīvas 2012/34/ES nozīmē;
  2. visām citām ieinteresētajām kompetentajām iestādēm, kurām ir tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 11. pantu;
  3. visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas uz sabiedrisko pakalpojumu līguma pamata veic pārvadājumus jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu maršrutā vai alternatīvā maršrutā. 

Saskaņā ar Regulas 2018/1795 5. panta 1.punktu pieprasījumu veikt ekonomiskā līdzsvara testu var iesniegt viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas par jauno paredzēto pasažieru pārvadājumu pakalpojumu šādas struktūras:

  1. kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes, kas piešķīra pakalpojumu valsts līgumu;
  2. jebkura citas ieinteresēta kompetentā iestāde, kam ir tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar šo pantu;
  3. infrastruktūras pārvaldītājs;
  4. dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno pakalpojumu valsts līgumu.

Savukārt saskaņā ar Regulas 2018/1795 5. panta 2.punktu ja pretendenta paziņojuma saņemšanas brīdī norisinās konkurss par sabiedrisko pakalpojumu līgumu, kas attiecas uz to pašu maršrutu vai alternatīvu maršrutu, un ir beidzies termiņš, kurā var iesniegt piedāvājumus kompetentajai iestādei, iepriekš minētās struktūras viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas par jauno paredzēto pasažieru pārvadājumu pakalpojumu var pieprasīt ekonomiskā līdzsvara pārbaudi attiecībā uz gaidāmo sabiedrisko pakalpojumu līgumu. Tas neskar šīs regulas piemērošanu sabiedrisko pakalpojumu līgumam, kas ir spēkā pretendenta paziņojuma saņemšanas brīdī.

Visbeidzot saskaņā ar Regulas 2018/1795 5. panta 3.punktu ja viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas par jauno paredzēto pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nav iesniegts neviens ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījums, regulatīvā iestāde nekavējoties informē pretendentu un infrastruktūras pārvaldītāju. Infrastruktūras pārvaldītājs apstrādā piekļuves pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļas 3. iedaļu.

Pieprasījumā ietver Regulas 2018/1795 7.panta 1.punktā minēto informāciju un izmanto Valsts dzelzceļa administrācijas izstrādāto ekonomiskā līdzsvara testa pieprasījuma veidlapu, kas pieejama šeit:

Atbilstoši Regulas 2018/1795 7.panta 3.punktam visu informāciju regulatīvajai iestādei nosūta elektroniski. Pretendents (pieteikuma iesniedzējs) pieprasījuma veidlapu un papildus dokumentus iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijai elektroniski, nosūtot minēto informāciju uz e-pasta adresi: pasts@vda.gov.lv. Valsts dzelzceļa administrācija pienācīgi pamatotos gadījumos var piekrist, ka dokumenti tiek iesniegti papīra formātā.

Jānis Zicāns

Direktora vietnieks nozares regulēšanas jautājumos - Daļas vadītājs
janis.zicans [at] vda.gov.lv