Valsts dzelzceļa administrācija publiskajā gada pārskatā norāda iestādes sasniegtos rezultātus un izpildītos uzdevumus, kas veikti saskaņā iestādei noteiktajām funkcijām, iestādes darbības stratēģiju un darba plānu.

Valsts dzelzceļa administrācijas publiskie gada pārskati:

Valsts dzelzceļa administrācija publicē savus sagatavotos pētījumus, statistisko informāciju un citus informatīvos materiālus, kas saistīti ar iestādes funkciju izpildi.