Valsts dzelzceļa administrācijas Tirgus uzraudzības un regulēšanas daļa organizē un vada dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus uzraudzību, kā arī izstrādā priekšlikumus konkurences veicināšanai, nepieciešamajām izmaiņām vai papildinājumiem normatīvajos aktos.

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.1 panta piektās daļas 4. punktu Valsts dzelzceļa administrācija publicē dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja ziņojumu par veiktajiem pasākumiem neatkarības prasību nodrošināšanā:

AS LatRailNet ziņojums par 2014. gadu