1. Personas datu pārziņa kontaktinformācija

Valsts dzelzceļa administrācija

2. Apstrādājamie personas dati

Valsts dzelzceļa administrācija  (turpmāk - Administrācija), pildot tai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā - Regula) un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, var apstrādāt dažāda veida fizisko personu datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, adrese), pārstāvētās iestādes vai uzņēmuma nosaukums, darba devēja nosaukums, ieņemamais amats, fotoattēls, video un balss ierakstus, informācija par izglītību, darba pieredzi un citus personu identificējošus datus.

3. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Administrācija veic datu apstrādi, lai realizētu Ministru kabineta 2005. gada 4. janvāra noteikumu Nr.13 "Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums" 3. un 4. punktā noteiktās funkcijas un citos starptautiskajos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Datu apstrādes tiesiskais pamats izriet no  Regulas 6. panta pirmās daļas a), b), c) un e) apakšpunkta.

4. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati var tikt nodoti Administrācijas atbildīgajām amatpersonām vai tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem (t.sk. kopīgo pasākumu organizētājiem), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

5. Personas datu glabāšanas periods

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

6. Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

Personai, kuras dati tiek apstrādāti, ir tiesības lūgt tos papildināt, labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, tiesības uz savu personas datu pārnesamību, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi un atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Administrācijas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs vai leģitīmo interešu ievērošanai. Administrācija izvērtēs personas iesniegto pieprasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs atbildi. Ja, piedaloties Administrācijas rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē un vēlāk publicē šos materiālus, lūdzam par to iepriekš savlaicīgi informēt Administrāciju (vda@vda.gov.lv ).

7. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu

Administrācija apstrādā Jūsu personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra aizsardzību) un ievērojot konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi.

8. Personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm

Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstis, tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un stingri ievērojot to noteikumus, kā arī nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

9. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties Administrācijā. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt Administrācijas ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

10. Automatizēto lēmumu pieņemšana

Administrācija neizmanto Jūsu datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

11. Datu subjekta pieprasījumu iesniegšana

Lai saņemtu no Administrācijas informāciju, kas saistīta ar personas datu apstrādi, jāiesniedz iesniegums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

  1. elektroniskam informācijas pieprasījumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu, aicinām tos sūtīt Administrācijas datu aizsardzības   speciālistam e-pastā: agita.pavarda@vda.gov.lv
  2. autorizējoties portālā www.Latvija.lv ;
  3. Administrācijai adresētā pasta sūtījumā, ar pašrocīgu parakstu. Rakstveida informācijas pieprasījumus adresēt Valsts dzelzceļa administrācijai, Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050.
  4. rakstveida informācijas pieprasījumu Datu subjekts var iesniegt arī klātienē, aizpildot pieprasījumu  par datu izsniegšanu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Administrācijā, Riepnieku ielā 2, Rīgā, to iepriekš saskaņojot ar Datu aizsardzības speciālistu.

Administrācija, aizsargājot datu subjekta tiesības, ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju, lai nepārprotami identificētu iesniedzēju.

Datu subjekta informācijas pieprasījumu Administrācija izskata viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, atbilstoši Regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma noteiktajai kārtībai. Nepieciešamības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

Administrācija pēc iesnieguma izskatīšanas veic vienu no šādām darbībām:

  1. izsniedz Datu subjektam pieprasīto informāciju;
  2. sniedz pamatotu rakstveida atteikumu informācijas izsniegšanai
  3. informē Datu subjektu par veiktajām darbībām (datu papildināšana, labošana, dzēšana) saistībā ar informācijas pieprasījumā izteikto prasību.

12. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Lai iegūtu papildu informāciju par Fizisko personu datu apstrādi Administrācijā, aicinām sazināties ar datu aizsardzības speciālistu:

Agita Pavarda

Juriste
agita.pavarda [at] vda.gov.lv