VDA gerbonis

2022. gada 10. maijā Ministru kabinets pieņēma Ministru kabineta noteikumus Nr. 282 "Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums", kas Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta pirmo daļu. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 13. maijā.

Noteikumos ir precizēti Valsts dzelzceļa administrācijas uzdevumi un kompetence, kurus iestāde veic un kuri izriet no šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Administrācijas funkcijas un tiesības ir noteiktas Dzelzceļa likumā, tādēļ noteikumos atsevišķi nav uzskaitītas.