Attēlā ir dzelzceļa vagoni

2022. gada 29. martā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.200 “Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība”, kas stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī, izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas  2018. gada 25. oktobra īstenošanas Lēmuma (ES) 2018/1614, ar ko nosaka specifikācijas ritekļu reģistriem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā, un ar ko groza un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/756/EK 5. pantā noteikto un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā prasību pārņemšanu.

Noteikumi nosaka dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas un pārreģistrācijas kārtību.

Valsts dzelzceļa administrācija ritošā sastāva reģistrāciju veic Eiropas ritekļu reģistrā.