Valsts dzelzceļa administrācija atbilstoši Dzelzceļa likuma 13.1 panta piektās daļas 4.punktam publicē publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" būtisko funkciju veicēja AS "LatRailNet" 2023.gada 29.marta ziņojumu "Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2022.gadā", kā arī Valsts dzelzceļa administrācijas atzinumu par minēto ziņojumu.

Skatīt sadaļu "Tirgus uzraudzība".