LV | EN
2021. gada 17. maijs
Sabiedrības līdzdalība drukāt

 

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes izveidošana

Lai pildītu Dzelzceļa likumā noteiktās funkcijas un apzinātu situāciju dzelzceļa nozarē, Valsts dzelzceļa administrācija ir izveidojusi Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvo padomi, kuru veido visu dzelzceļa pārvadātāju, nozares valsts institūciju un profesionālo asociāciju pārstāvji. Konsultatīvā padome tiek sasaukta reizi vienā vai divos mēnešos, lai pārrunātu un risinātu aktuālākos nozares problēmjautājumus.

 

Sadarbība ar dzelzceļa kravu pārvadātājiem un kravu pārvadājumu pakalpojumu lietotāju pārstāvjiem

Valsts dzelzceļa administrācija saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31. pantu regulāri un ne retāk kā reizi divos gados apspriežas ar dzelzceļa kravu pārvadātājiem un šo pārvadājumu pakalpojumu lietotāju pārstāvjiem (tranzīta nozares asociācijas, kravu termināli, ekspedītori, muitas noliktavas, iekšzemes kravu nosūtītāji u.c.), lai ņemtu vērā viņu viedokli un uzklausītu viņu priekšlikumus par dzelzceļa tirgu un tā uzlabošanu.

 

Pasažieru pārvadājumu pakalpojumu lietotāju apmierinātība

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31. panta prasībām Valsts dzelzceļa administrācija regulāri un ne retāk kā reizi divos gados veic Latvijas iedzīvotāju aptauju, lai noteiktu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu lietotāju apmierinātību ar dzelzceļa sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī ar dzelzceļa stacijās un brauciena laikā vilcienā pieejamajiem pakalpojumiem. Pēdējā šāda veida aptauja ir veikta 2018. gada nogalē.
 
 
Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa saglabāšana

Valsts dzelzceļa administrācija saskaņā ar Dzelzceļa likuma 7.1 pantu un 31. pantu un 29.04.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.217
Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums
piedalās Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes darbā, kurā ietilpst arī Satiksmes ministrijas, Kultūras ministrijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Gulbenes novada domes, Alūksnes novada domes, vēsturiskā mantojuma dzelzceļa objektu apsaimniekošanā iesaistīto personu un ieinteresēto biedrību un nodibinājumu pārstāvji.  Valsts dzelzceļa administrācija kopīgi ar padomi pieņem lēmumus par vēsturiskā mantojuma dzelzceļam paredzēto finanšu līdzekļu sadalījumu un finansējuma izlietojuma pārskatu apstiprināšanu un kontrolē šo finanšu līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.

Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padome izveidota un darbojas, lai saglabātu vēsturiskā mantojuma dzelzceļu un veicinātu tā izmantošanu atbilstoši funkcijām, kā arī valsts un pašvaldību institūciju, vēsturiskā mantojuma dzelzceļa objektu īpašnieku (valdītāju) un nevalstisko organizāciju sadarbību, īstenojot labāko muzejdzelzceļu praksi.

Šobrīd Latvijā vēsturiskā mantojuma dzelzceļš ir šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene-Alūksne sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs. Vēsturiskā mantojuma dzelzceļā ietilpst arī dzelzceļa zemes nodalījuma josla. Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa objektus apsaimnieko to īpašnieki (valdītāji).