LV | EN
2021. gada 17. aprīlis
Infrastruktūras valsts reģistrs drukāt

 

No 2019. gada 16. jūnija ES tiek piemērota Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/777 (2019. gada 16. maijs) par dzelzceļa infrastruktūras kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu

Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgo specifikāciju (RINF) piemērošanas rokasgrāmata

Nacionālie tiesību akti nosaka, ka publiskās vai privātās dzelzceļa infrastruktūras īpašniekiem vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācija tiek veikta saskaņā ar 1998. gada 29. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība".

 

Pieteikums dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijai

Pieteikums dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) pārreģistrācijai

PARAUGS dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas pieteikuma aizpildīšanai

 

 

Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumi Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu" nosaka dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu pēc tās funkcionālās nozīmes stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā.

Ministru kabineta 2018. gada 15. maija rīkojums Nr. 215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu" nosaka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusu noteiktiem VAS "Latvijas dzelzceļš" pārvaldījumā esošiem dzelzceļa iecirkņiem.