LV | EN
2021. gada 17. maijs
Aktualitātes drukāt


2021

7. aprīlis

Ņemot vērā Ministru kabineta 01.04.2021. pieņemtos Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, kādi stājas spēkā no š.g. 7. aprīļa pēc ārkārtas situācijas beigām, un to, ka pēdējā laikā nav mazinājusies saslimstība ar Covid-19, Valsts dzelzceļa administrācija turpina darbu attālinātā režīmā.

Lūgums ar iestādes darbiniekiem sazināties telefoniski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (skat. sadaļu Kontakti)

Tālrunis uzziņām- 67233225, iestādes e-pasts: vda@vda.gov.lv

Elektroniskai saziņai var izmantot arī portālu E-adrese.

Papīra formāta vēstules var nosūtīt pa pastu uz adresi: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050 vai nogādāt pastkastītē Riepnieku ielā 2. 

Aicinām ikvienu būt atbildīgam un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību (Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai").

 

2. marts

Valsts dzelzceļa administrācija ir pieņēmusi lēmumu "Par AS "Baltijas Ekspresis" sūdzības par VAS "Latvijas dzelzceļš" kā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un apkalpes vietas operatora darbībām izskatīšanu" (skat. sadaļu Lēmumi ).

 

5. februāris

Saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un tā 05.02.2021. grozījumiem, kas nosaka, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, ārkārtējā situācija tiek noteikta  līdz 2021. gada 6. aprīlim, Valsts dzelzceļa administrācija turpina darbu attālināti.


2020

5. oktobris

Lai ievērotu valstī noteiktos piesardzības pasākumus sakarā ar Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanos, saskaņā ar Valsts kancelejas 20.03.2020. sagatavoto informatīvo materiālu "Vadlīnijas darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās", Valsts dzelzceļa administrācija strādā attālinātā režīmā līdz 2021. gada 4. janvārim.

Lūgums ar iestādes darbiniekiem sazināties telefoniski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Tālrunis uzziņām 67233225, e-pasts: vda@vda.gov.lv

Papīra formāta vēstules Valsts dzelzceļa administrācijai var nosūtīt pa pastu uz adresi: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050 vai nogādāt pastkastītē Riepnieku ielā 2.

 

25. augusts

2020. gada 28. augustā stājas spēkā 25.08.2020. pieņemtie Ministru Kabineta noteikumi Nr.540 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajiem pakalpojumiem pierobežas iecirkņos" , kas izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 5.1 panta septīto daļu. Tiesiskais regulējums ietekmē publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, pārvadātājus, manevru darbu veicējus, ritošā sastāva īpašniekus un valdītājus.

 

15. jūlijs

Valsts dzelzceļa administrācija ir pieņēmusi lēmumu "Par maksas aprēķināšanas shēmu un infrastruktūras maksas aprēķināšanu" (skat. sadaļu Lēmumi).

 

1.jūlijs

Valsts dzelzceļa administrācija informē, ka 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā 07.05.2020. Saeimas pieņemtais Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā . Saskaņā ar likuma 29. pantu noteikta arī Valsts dzelzceļa administrācijas kompetence administratīvo pārkāpumu procesā par pārkāpumiem pārvaldes jomā par likuma 3. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām), kas skar iestādes pamatfunkcijas.

 

16. jūnijs

2020. gada 16. jūnijā stājas spēkā 02.06.2020. Ministru kabineta pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība".

 

9. jūnijs

Saskaņā ar Valsts kancelejas sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 20.03.2020. sagatavoto informatīvo materiālu "Vadlīnijas darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās" un tā 03.06.2020. precizējumu, kas nosaka, ka arī pēc ārkārtējās situācijas beigām, kamēr pastāv augsta inficēšanās bīstamība ar Covid-19, priekšroka dodama darbam attālināti, Valsts dzelzceļa administrācija līdz š.g. 5. oktobrim turpina darbu attālinātā režīmā.

Lūgums ar iestādes darbiniekiem sazināties telefoniski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Tālrunis uzziņām 67233225, e-pasts: vda@vda.gov.lv

Papīra formāta vēstules Valsts dzelzceļa administrācijai var nosūtīt pa pastu uz adresi: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050 vai nogādāt pastkastītē Riepnieku ielā 2.

 

8. maijs

Sakarā ar Ministru kabineta izdotajiem 2020. gada 7. maija grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" , kas nosaka izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņamšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts dzelzceļa administrācija turpina darbu un pakalpojumu sniegšanu attālinātā režīmā.

Lūgums ar iestādes darbiniekiem sazināties telefoniski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Tālrunis uzziņām 67233225, e-pasts: vda@vda.gov.lv

 

7.aprīlis

Sakarā ar 2020. gada 7. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" , kas nosaka visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts dzelzceļa administrācija līdz 2020. gada 12. maijam turpina darbu un pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Lūgums ar iestādes darbiniekiem sazināties telefoniski vai izmantojot elektronisko pastu (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Tālrunis uzziņām 67233225, e-pasts: vda@vda.gov.lv

 

12. marts

Sakarā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta  rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" valstī un noteiktajiem epidemioloģiskās drošības un citiem pasākumiem ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību līdz 2020. gada 14. aprīlim Valsts dzelzceļa administrācija iespēju robežās nodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Nepieciešamības gadījumā ar iestādes darbiniekiem lūdzam sazināties zvanot uz norādītajiem tālruņiem vai elektroniskajā pastā (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija ).

Iestādes tālrunis uzziņām 67233225, e-pasts: vda@vda.gov.lv

 

13. februāris

Saeima pieņēmusi grozījumus Dzelzceļa likumā , kas stājas spēkā 27.02.2020.

Grozījumi Dzelzceļa likumā izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību, prasību pārņemšanu. Abas direktīvas, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula 2016/796/ES par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 , paredz atlikušo administratīvo un tehnisko šķēršļu novēršanu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē, jo īpaši izveidojot kopīgu pieeju drošības un savstarpējas izmantojamības prasībām.

 

2019

7. oktobris

Valsts dzelzceļa administrācija ir pieņēmusi lēmumu "Par apkalpes vietas operatora un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" pakalpojumiem" (skat. sadaļu Lēmumi )

 

1. jūlijs

Aprit 20 gadi kopš saskaņā ar Dzelzceļa likuma 30., 31. un 32. panta prasībām (04.02.1999. grozījumi Dzelzceļa likumā, kas piemērojami ar 01.07.1999.) darbu ir uzsākusi Valsts dzelzceļa administrācija.

 

6. jūnijs

Saeima pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Dzelzceļa likumā, kas stājas spēkā ar 2019. gada 3. jūliju.

 

30. maijs

2019. gada 30. maijā stāsies spēkā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par starptautisko dzelzceļa satiksmi (parakstīts Minskā 2018. gada 2. oktobrī, ratificēts Saeimā 2019. gada 4. aprīlī, publicēts "Latvijas Vēstnesī" Nr. 78 (6417) 2019. gada 17. aprīlī).  Līdz ar minētā nolīguma stāšanos spēkā zaudē spēku 1995. gada 18. maijā Rīgā parakstītais starpvaldību nolīgums.

 

27. maijs

Eiropas Komisija pieņēmusi KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULU (ES) 2019/777 (2019. gada 16. maijs), par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par īstenošanas lēmuma 2014/880/ES

 

25. aprīlis

Saeima otrajā lasījumā atbalsta grozījumus Dzelzceļa likumā, kas paredz iekļaut vairākas jaunas ar dzelzceļa infrastruktūru saistītas definīcijas un nosaka, ka lēmumi attiecībā uz dzelzceļa attīstību un finansējumu ir valsts lēmumi, kā arī ir atbalstīts priekšlikums par Valsts dzelzceļa administrācijas finansējuma apmēru.

 

7. februāris

Eiropas Komisija ir publicējusi Komisijas ziņojumu Eiropas parlamentam un padomei Sestais ziņojums par dzelzceļa tirgus attīstības pārraudzību , Briselē, 06.02.2019. COM (2019) 51 final

 

2018

20. novembris

Pieņemta Eiropas Komisijas īstenošanas regula (ES) 2018/1795 (2018. gada 20. novembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 11. pantā paredzētās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes piemērošanas procedūru un kritērijus .

 

16. novembris

IRG-Rail, pamatojoties uz Eiropas Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2017/2177 (2017. gada 22. novembris) par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītiem pakalpojumiem 2. panta otro punktu, ir izstrādājusi un publicējusi kopīgus lēmumu pieņemšanas principus piemērojot atbrīvojumus.

 

13. novembris

Pieņemti grozījumi (MK not. Nr.691) Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu", kas stājas spēkā 2018. gada 16. novembrī.

 

5. septembris

SIA "LDz Cargo" ir paziņojusi par nodomu sniegt jaunu starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu maršrutā Rīga (Latvija)- Viļņa (Lietuva)- Minska (Baltkrievija)- Kijeva (Ukraina). Skatīt Paziņojums

 

27. jūnijs

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par maksas aprēķināšanas shēmu" (skat. sadaļu Lēmumi )

 

21. februāris

Dzelzceļa pārvadātāju un sadarbības organizāciju Konsultatīvās padomes sēde notiks AS "LatRailNet" telpās Dzirnavu ielā 16 plkst. 13:00.

 

9. februāris

AB "Lietuvos geležinkeliai" ir paziņojusi par savu nodomu sniegt jaunu starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu maršrutā Viļņa (Lietuva)- Daugavpils (Latvija) (skatīt Paziņojums ).

 

1. februāris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par maksas iekasēšanas shēmu" (skat. sadaļu Lēmumi )

 

25. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par infrastruktūras maksu" (skat. sadaļu Lēmumi)

 

24. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumus "Par piekļuvi privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai" (skat. sadaļu Lēmumi)

 

 

2017

5. decembris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par apkalpes vietas darbību" (skat.sadaļu Lēmumi )

 

22. novembris

Pieņemta Eiropas Komisijas īstenošanas regula (ES) 2017/2177 (2017. gada 22. novembris) par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem , kuru piemēro no 2019. gada 1. jūnija, bet 2. pantu piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

 

24. oktobris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par termiņa noteikšanu, kurā apkalpes vietas operatoram jāsniedz atbilde uz pārvadātāja pieprasījumu par piekļuvi apkalpes vietai un tajā sniegtajiem pakalpojumiem" (skat. sadaļu Lēmumi )

 

18. augusts

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai" (skat. sadaļu Lēmumi )

 

12. aprīlis

Dzelzceļa pārvadātāju un sadarbības organizāciju Konsultatīvās padomes sēde notiks plkst. 13:00, AS "LatRailNet", Dzirnavu ielā 16

 

2016

14. decembris

Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2370, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību

Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2338, ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2337, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos

 

2. septembris

Stājas spēkā 2016. gada 16. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"

 

20. jūlijs

Satiksmes ministrija ir izstrādājusi MK noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšnu pārvadājumiem pa dzelzceļu"

 

8. jūnijs

Valsts dzelzceļa administrācijā, Riepnieku ielā 2, plkst. 12:00 notiks Konsultatīvās padomes sēde ar dzelzceļa pārvadātājiem un sadarbības organizācijām.

 

17. maijs

Satiksmes ministrijā notiek Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes sēde.

 

12. maijs

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumiem"

Noteikumu projektā ir iestrādātas prasības attiecībā uz dzelzceļa pārvadātāja licences saņemšanas nosacījumiem, piešķiršanas procedūru, apturēšanu un anulēšanu, kā arī pagaidu licenci.

 

27. aprīlis

Stājas spēkā 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu"

Stājas spēkā 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.245 "Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai"

 

25. februāris

Pieņemti grozījumi Dzelzceļa likumā (stājas spēkā 10.03.2016.) , kas Valsts dzelzceļa administrāciju nosaka kā vienu regulējošo iestādi dzelzceļa nozarē un paredz tai plašākas pilnvaras.

 

24. februāris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks Valsts dzelzceļa administrācijā, Riepnieku ielā 2, plkst.13.00.

 

2015

 

30. decembris

Valsts dzelzceļa administrācija apstiprina "Metodiku licencēto dzelzceļa pārvadātāju informācijas sniegšanai Valsts dzelzceļa administrācijai" .

 

16. decembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks SIA "LDz Cargo" telpās plkst.13.00.

 

14. decembris

Valsts dzelzceļa administrācijā notiks ES dzelzceļa nozari regulējošo institūciju asociācijas IRG-rail tirgus uzraudzības darba grupas sanāksme.

 

4. novembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks AS "LatRailNet" telpās plkst. 15:00.

 

29. jūlijs

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks Gulbenē, SIA "Gulbenes-Alūksnes bānītis" telpās plkst. 12:00.

 

2. jūnijs

AS "Baltijas Tranzīta Servisa" telpās plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

 

21. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācijā, Riepnieku ielā 2, plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

 

1. janvāris

Stājas spēkā grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID)

 

2014

 

12. decembris

ES Oficiālajā Vētnesī ir publicēts Komisijas Īstenošanas Lēmums 2014/880/ES (2014. gada 26. novembris) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu.

 

11. decembris

SIA "Rail Fracht" izsniegta licence dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai.